2009, ഫെബ്രുവരി 8, ഞായറാഴ്‌ച

സഖാവ് പിണറായി വിജയന്‍ നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്കു എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.